Skip to main content

CHIN1001 University Chinese I

B+

功課:2份札記,睇完文章再寫有咩感受同體會,家中做。
1份自學練習,做下錯別字同認下簡繁字,有做就有分,家中做。
1次3-5分鐘堂上個人短講,題目選擇會提前比你,可以係屋企預先準備,題目多數關於時事議題或大學生活,唔算太難。
1次30分鐘堂上小組討論,形式似城市論壇,每人自擬一身份,根據身份取適當立場發言,題目選擇亦會提前給小組,小組內同學可以預先傾做邊題,商議發言次序同內容。
1次堂上說明文寫作,形式似綜合,比文章你,再整合內容,但唔洗加自己意見,大約寫500字。
1次堂上論說文寫作,最後一堂寫,題目關於時事議題,大約寫1500字。
功課大部分唔太難,可以係屋企準備。

Share this comment

You may use Share button to share this comment to social networks or share the link of this page to your friends.